“Póki bogowie z daleka byli od ludzi śmiertelnych, póty chlubili się sławą Achaje.”

Anaks - Król Królów

Anaks jest starogreckim słowem określającym króla. Jest to jeden z dwóch greckich tytułów tłumaczonych zazwyczaj w ten właśnie sposób (drugim jest "basileus", które można też tłumaczyć jako "monarcha"). Anaks może także być określeniem władcy mającego najwyższą pozycję wśród innych władców (por. Król Królów).

W "Iliadzie" słowem tym określano Agamemnona i Priama.